OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZY INSTRUKTOR ARTYSTYCZNY DS. FOLKLORU

 

 

Dyrektor Zbąszyńskiego Centrum Kultury ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Młodszego Instruktora Artystycznego ds. Folkloru w Zbąszyńskim Centrum Kultury – ½ etatu.

Praca od 1 października 2017 roku.

 

  1. Wymagania kwalifikacyjne:

 

a. Przynajmniej rozpoczęte studia kierunkowe etnograficzne

b. obywatelstwo polskie

c. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

d. odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

e. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

f. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku

g. nieposzlakowana opinia

 

  1. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 

- umiejętność gry na instrumencie ludowym naszego regionu

- dobra znajomość folkloru regionalnego (gwara, strój ludowy, obyczaje, muzyka, taniec)

- dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, Internetu, Corel Draw lub inny program graficzny)

- dobra znajomość języka obcego

- umiejętność pracy w zespole

- komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów

- wysoki poziom kultury osobistej

 

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

- koordynacja działań artystycznych związanych z folklorem ziemi zbąszyńskiej

- opieka merytoryczna nad najmłodszym pokoleniem muzyków ludowych

- współpraca ze szkołami w dziedzinie edukacji regionalnej

a. przygotowanie prelekcji, warsztatów, pogadanek

b. prowadzenie warsztatów z tradycji związanych ze strojem ludowym i rękodziełem ludowym (np. haft, układanie czepców i kopek, tkactwo)

c. prowadzenie akcji edukacyjnej mającej na celu wykorzystanie tradycji ludowych w życiu codziennym współczesnych mieszkańców Zbąszynia i okolicy (organizacja lekcji gwary i przygotowywanie potraw regionalnych)

            - opracowywanie materiałów promujących lokalne tradycje ludowe

            - współpraca merytoryczna i udzielanie wszelkiej pomocy artystycznej regionalnym zespołom: „Wesele Przyprostyńskie”, „Koziołki Przyprostyńskie”, „Pastuszkowi Grocze spod Zbąszynia”, kapele ludowe i inni

            - współpraca z lokalnymi Kołami Gospodyń Wiejskich (przygotowywanie akcji    edukacyjnych o regionie na wsiach w oparciu o działalność KGW)

            - pomoc i organizacja w przygotowaniu imprez folklorystycznych: nowych (np. tabory,   potańcówki) i tradycyjnych (Biesiada Koźlarska)

            - podejmowanie wszelkich działań animacyjnych związanych z folklorem

            - prowadzenie badań terenowych – nawiązanie współpracy z UAM w Poznaniu

            - pomoc merytoryczna w dziale etnograficznym Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła

 

  1.    Wymagane dokumenty:

 

a. własnoręcznie podpisany list motywacyjny

b. własnoręcznie podpisany życiorys

c. wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy (według wzoru dostępnego na BIP Zbąszyńskiego Centrum Kultury)

d. własnoręcznie podpisane oświadczenie (według wzoru dostępnego na BIP Zbąszyńskiego Centrum Kultury) o:

           - nieposzlakowanej opinii

           - niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe

           - posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

           - wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
             o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

           - posiadanym obywatelstwie polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy

           - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

           - kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż oraz, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy

 

  1. Termin, miejsce i forma składania dokumentów:

 

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne można:

a. złożyć w siedzibie Zbąszyńskiego Centrum Kultury,

b. przesłać pocztą na adres: Zbąszyńskie Centrum Kultury, ul. Powstańców Wlkp. 12, 64-360 Zbąszyń.

2) Dokumenty aplikacyjne złożone w Zbąszyńskim Centrum Kultury lub przesłane pocztą, powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z podaniem oznaczenia, jakiego naboru dotyczą.

3) Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2017 roku do godziny 15:00 (termin przyjmowania dokumentów aplikacyjnych od kandydatów 
na wolne stanowisko nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Zbąszyńskiego Centrum Kultury).

4) O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje odpowiednio data złożenia.

5) Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

  1.      O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
  1.      Dane teleadresowe placówki:

 

Zbąszyńskie Centrum Kultury
Powstańców Wlkp. 12
64-360 Zbąszyń
(68) 3860 874, 3847 945
http://zck.org.pl

 

 

 

Do pobrania:

1.Kwestionariusz osobowy
2.Oświadczenie