Data publikacji: 6.04.2018
ZCK.111.1.2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZY BIBLIOTEKARZ

 

Dyrektor Zbąszyńskiego Centrum Kultury ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Młodszego Bibliotekarza w Bibliotece Publicznej w Zbąszyniu – 1 etat.
Praca od 7 maja 2018 roku.

1. Wymagania kwalifikacyjne:

a. wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe bibliotekarskie lub wyższe inne i/lub podyplomowe bibliotekarskie lub wykształcenie średnie (z maturą)

b. obywatelstwo polskie

c. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

d. odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

e. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f. nieposzlakowana opinia

2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

- dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, Internetu, dowolny program graficzny)

- komunikatywna znajomość języka obcego

- umiejętność pracy w zespole

- komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów

- wysoki poziom kultury osobistej

- zamiłowania czytelnicze

- mile widziane przygotowanie pedagogiczne


3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- udostępnianie zbiorów biblioteki czytelnikom dorosłym, młodzieży i dzieciom zgodnie z obowiązującymi regulaminami

- prowadzenie na bieżąco statystyk

- dbanie o wysoki poziom czytelnictwa, wizerunek placówki

- udzielanie czytelnikom niezbędnych informacji dot. katalogów i zbiorów bibliotecznych

- udostępnianie czytelnikom nowości czytelniczych zakupionych przez bibliotekę

- elektroniczne wypożyczanie zbiorów

- odpowiedzialność za zbiory, ich kompletność, stan techniczny, wygląd estetyczny,

- konserwacja księgozbioru

- prowadzenie dokumentacji wypożyczeń

- aktywny udział w lekcjach bibliotecznych i spotkaniach organizowanych w bibliotece

- odpowiedzialność za powierzony majątek

- wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownictwo

 

4. Wymagane dokumenty

1) własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

2) własnoręcznie podpisany życiorys,

3) wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy (według wzoru dostępnego na BIP Zbąszyńskiego Centrum Kultury),

4) własnoręcznie podpisane oświadczenie (według wzoru dostępnego na BIP Zbąszyńskiego Centrum Kultury) o:

a) nieposzlakowanej opinii,

b) niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

c) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

e) posiadanym obywatelstwie polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy.

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6) kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż oraz, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy

 

5. Termin, miejsce i forma składania dokumentów

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne można:

a) złożyć w siedzibie Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu, ul. 17 Stycznia 59 a, 64 – 360 Zbąszyń

b) przesłać pocztą na adres: Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu, ul. 17 Stycznia 59 a, 64 – 360 Zbąszyń

2) Dokumenty aplikacyjne złożone w Bibliotece Publicznej w Zbąszyniu lub przesłane pocztą powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z podaniem oznaczenia, jakiego naboru dotyczą.

3) Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2018 roku do godz. 16.00. (termin przyjmowania dokumentów aplikacyjnych od kandydatów na wolne stanowisko nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Zbąszyńskiego Centrum Kultury)

4) O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje odpowiednio data złożenia.

5) Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

7. Dane teleadresowe placówki:

Biblioteka Publiczna w Zbąszyniu
ul. 17 Stycznia 59 a
64-360 Zbąszyń
tel. 68 3860 700
http://www.biblioteka.zbaszyn.pl

 

 

 

 

Do pobrania:

1.Kwestionariusz osobowy
2.Oświadczenie