Data publikacji: 14.09.2018
ZCK.111.2.2018

 

Ogłoszenie

Dyrektora Zbąszyńskiego Centrum Kultury
z dnia 14 września 2018 r.

o naborze na stanowisko urzędnicze - Inspektora ochrony danych

Nazwa i adres jednostki: Zbąszyńskie Centrum Kultury ul. Powstańców Wlkp. 12, 64-360 Zbąszyń, miejsce wykonywania pracy i jej adres: Urząd Miejski w Zbąszyniu, ul. Por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń.

Wymagania niezbędne dla kandydata:

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 5. stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 6. posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywał przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
 7. posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
 8. ma wiedzę za zakresu krajowych i europejskich przepisów o ochronie danych osobowych i praktyk, w szczególności dogłębną znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1);
 9. ma wiedzę na temat ustroju samorządu gminnego i pracodawcy, w szczególności ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.);
 10. ma wiedzę z zakresu przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych w ramach zadań wykonywanych przez pracodawcę, w tym procedur administracyjnych, w szczególności ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

  Wymagania dodatkowe dla kandydata:
 • wiedza na temat operacji przetwarzania danych, systemów informatycznych i zabezpieczeń stosowanych przez pracodawcę i jego potrzeb w zakresie ochrony danych;
 • wykształcenie prawnicze, administracyjne, informatyczne;
 • ukończone kursy, szkolenia, studia w zakresie ochrony danych osobowych;
 • rzetelność;
 • wysoki poziom etyki zawodowej.

  Zadania wykonywane na stanowisku Inspektora ochrony danych
 • informowanie pracodawcy, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 • monitorowanie przestrzegania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk pracodawcy lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z 35 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • współpraca z organem nadzorczym z zakresu ochrony danych osobowych;
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego z zakresu ochrony danych osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w 36 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
 • pomoc w opracowywaniu i przygotowaniu pełnej dokumentacji o ochronie danych osobowych, jej aktualizowanie w przypadku zmian, dostosowywanie do specyfiki i charakteru prowadzonej przez jednostkę i podległe jej obiekty działalności
 • wypełnianie ww. zadań z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

  Warunki pracy na stanowisku:

Praca jednozmianowa w niepełnym wymiarze czasu pracy, 1/20 etatu, tj. 2 godzin tygodniowo, w systemie równoważnego czasu pracy.

Umowa o pracę na czas określony, jednego roku od rozstrzygnięcia ogłoszenia.

W uzasadnionych przypadkach wizyta w siedzibie ZCK lub obiektach podległych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Wymagane dokumenty:

 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia;
 • oświadczenia o:
 • pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowanej opinii,
 • stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • dokumenty poświadczające wykształcenie;
 • dokumenty potwierdzające staż pracy lub wykonywanie działalności gospodarczej;
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach i ukończonych kursach, szkoleniach, studiach.


  Procedura naboru:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zbąszyńskiego Centrum Kultury ul. Powstańców Wlkp. 12, 64-360 Zbąszyń lub drogą pocztową, z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektora ochrony danych” w terminie do dnia 28 września 2018 roku do godziny 12:00 (w przypadku zgłoszeń przesyłanych drogą pocztową decyduje data wpływu dokumentów do jednostki).

Aplikacje, które wpłyną do ZCK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej http://zck.org.pl/zamowienia-przetargi-nabory/ogloszenia-o-naborze


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zbąszyńskiego Centrum Kultury, ul. Powstańców Wlkp. 12, 64-360 Zbąszyń, tel. 68 3860874, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • Inspektorem Ochrony Danych jest Magdalena Pawelska, dostępna pod adresem: Zbąszyńskiego Centrum Kultury, ul. Powstańców Wlkp. 12, 64-360 Zbąszyń, tel. 68 3860874,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem uczestniczenia w rekrutacji. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji z Pani/Pana udziałem;
 • Ma Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa;
 • Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.   

 

 

 

Do pobrania:

1.Kwestionariusz osobowy
2.Oświadczenie