Zbąszyń, dnia 26 listopad 2014 r.
Nr sprawy: ZCK/7/2014

ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej
 


Zbąszyńskie Centrum Kultury zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup kserokopiarki
SHARP MX-2310U

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kserokopiarka SHARP MX-2310U

 • Prędkość drukowania A4 w czerni i kolorze, 23 str./min
 • Obsługiwane formaty papieru A3 / A4 / A5
 • Gniazdo USB z przodu urządzenia umożliwiające
 • drukowanie i skanowanie z pamięci zewnętrznej (pendrive)
 • Obsługiwana gramatura papieru od 55-256g/m2
 • 2 kasety na papier po 500 arkuszy każda
 • Podajnik ręczny (z boku) na 100 arkuszy
 • Automatyczny 100 kartkowy podajnik dokumentów
 • Dupleks – automatyczne drukowanie dwustronne
 • Skaner sieciowy i drukarka sieciowa PCL
 • Pamięć 1GB i dysk twardy o pojemności 160GB
 • Rozdzielczość drukowania 9600 x 600 dpi
 • Kolorowy panel dotykowy LCD w języku polskim
 • Niewielkie gabaryty w klasie urządzeń kolorowych A3
 • Czarny bęben i developer na około 100000 wydruków, kolorowe bębny i developery na
  około 60000 wydruków
 • W zestawie; toner czarny na ok. 18000 wydruków
 • tonery kolorowe C/M/Y na ok. 10000 wydruków/ każdy
 • Oryginalna podstawa na kołkach MX-DE12

 

B. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia to 5 grudnia 2014 r. Jako wykonanie przedmiotu zamówienia rozumie się dostarczenie przedmiotu zamówienia do Zbąszyńskiego Centrum Kultury i dokonanie przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru dostarczonego sprzętu.

C. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej: 
Cena wskazana przez Wykonawcę w ofercie:

 • musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje;
 • musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 • nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). D. Kryteria wyboru oferty:
Zamawiający przy ocenie i wyborze ofert będzie stosował jedno kryterium: cena o wadze 100%.

E. Warunki udziału w procedurze składania ofert:

 • Wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej realizacji 
  o łącznej wartości zamówienia nie mniejszej niż 10 000 zł brutto.
 • Złożenie oferty w określonym przez Zamawiającego terminie.
 • Złożona oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 • Złożona oferta musi posiadać termin związania ofertą nie krótszy niż 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

F. Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć osobiście lub pocztą na adres: Zbąszyńskie Centrum Kultury, ul. Powstańców Wielkopolskich 12, 64-360 Zbąszyń lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 1.12.2014 r (w przypadku wysyłania pocztą decyduje data wpływu).         

G. Inne postanowienia

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania składania przez Wykonawców wyjaśnień co do złożonych ofert.
 • Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Dariusz Mikołajczak

Załącznik nr. 1

Numer ogłoszenia: ZCK/7/2014 
Data zamieszczenia: 26.11.2014


Osoba zamieszczająca: Dariusz Mikołajczak
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.