Zbąszyń, dnia 10 listopad 2014 r.
Nr sprawy: ZCK/6/2014


ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej


Zbąszyńskie Centrum Kultury w zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup mebli do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zbąszyniu

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Załącznik nr. 1 - opis techniczny przedmiotu zamówienia

B. Termin wykonania zamówienia:
Dokładna data wykonania zamówienia zostanie podana firmie, która zostanie wybrana do zrealizowania oferty. Jako wykonanie przedmiotu zamówienia rozumie się dostarczenie przedmiotu zamówienia do Zbąszyńskiego Centrum Kultury i dokonanie przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru dostarczonego towaru.

C. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej: 
Cena wskazana przez Wykonawcę w ofercie:

 • musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje;
 • musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 • nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). D. Kryteria wyboru oferty:
Zamawiający przy ocenie i wyborze ofert będzie stosował jedno kryterium: cena o wadze 100%.

E. Warunki udziału w procedurze składania ofert:

 • Wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej realizacji
  o łącznej wartości zamówienia nie mniejszej niż 10 000 zł brutto.
 • Złożenie oferty w określonym przez Zamawiającego terminie.
 • Złożona oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty, stanowiącego załącznik 2A do niniejszego zaproszenia.
 • Złożona oferta musi posiadać termin związania ofertą nie krótszy niż 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

F. Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć osobiście lub pocztą na adres: Zbąszyńskie Centrum Kultury, ul. Powstańców Wielkopolskich 12, 64-360 Zbąszyń lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 14.11.2014 r do godziny 16:00, czyli do godziny zamknięcia Zbaszyńskiego Centrum Kultury (w przypadku wysyłania pocztą decyduje data wpływu).         

G. Inne postanowienia

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania składania przez Wykonawców wyjaśnień co do złożonych ofert.
 • Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Dariusz Mikołajczak

Załącznik 2A - formularz ofertowy


Załącznik 2B - formularz graficzny

Numer ogłoszenia: ZCK/6/2014
Data zamieszczenia: 10.11.2014


Osoba zamieszczająca: Dariusz Mikołajczak
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.