Zbąszyń, dnia 23 październik 2014 r.
Nr sprawy: ZCK/5/2014


ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej


Zbąszyńskie Centrum Kultury w zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup urządzenia spryskująco-odsysającego przeznaczonego do czyszczenia wykładzin dywanowych, dywanów
i tapicerek tekstylnych

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest urządzenie spryskująco-odsysające przeznaczone do czyszczenia wykładzin dywanowych, dywanów i tapicerek tekstylnych:

 • Wydajność teoretyczna – 2025 m²/h,
 • Wydatek powietrza – 54 l/h,
 • Podciśnienie – 220/22 mbar/kPa
 • Wydajność spryskiwania – 1 l/min
 • Ciśnienie spryskiwania/tłoczenia – 1 bar
 • Zbiornik wody czystej/brudnej – 10/9
 • Moc turbiny – 1250 W
 • Moc pompy – 40 W

B. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia to koniec listopada 2014r. Dokładna data zostanie podana firmie, która zostanie wybrana do zrealizowania oferty. Jako wykonanie przedmiotu zamówienia rozumie się dostarczenie przedmiotu zamówienia do Zbąszyńskiego Centrum Kultury i dokonanie przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru dostarczonego sprzętu.

C. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej: 
Cena wskazana przez Wykonawcę w ofercie:

 • musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje;
 • musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 • nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). D. Kryteria wyboru oferty:
Zamawiający przy ocenie i wyborze ofert będzie stosował jedno kryterium: cena o wadze 100%.

E. Warunki udziału w procedurze składania ofert:

 • Wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej realizacji
  o łącznej wartości zamówienia nie mniejszej niż 3 000 zł brutto.
 • Złożenie oferty w określonym przez Zamawiającego terminie.
 • Złożona oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 • Złożona oferta musi posiadać termin związania ofertą nie krótszy niż 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

F. Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć osobiście lub pocztą na adres: Zbąszyńskie Centrum Kultury, ul. Powstańców Wielkopolskich 12, 64-360 Zbąszyń lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 7.11.2014 r (w przypadku wysyłania pocztą decyduje data wpływu).         

G. Inne postanowienia

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania składania przez Wykonawców wyjaśnień co do złożonych ofert.
 • Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Dariusz Mikołajczak

Załącznik nr. 1

 

Numer ogłoszenia: ZCK/5/2014
Data zamieszczenia: 21.10.2014


Osoba zamieszczająca: Dariusz Mikołajczak
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.