Zbąszyń, dnia 5 września 2014 r.

Nr sprawy: ZCK/2/2014

 

ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej

Zbąszyńskie Centrum Kultury w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa warunków funkcjonowania biblioteki w Zbąszyniu” w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet: Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę wyposażenia infrastruktury teleinformatycznej dla Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu. 

A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia infrastruktury teleinformatycznej dla Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu, zgodnie z poniższym zestawieniem:
 • Komputer stacjonarny ( wraz z oprogramowaniem Windows 7) – 4 sztuki  
 • Monitor komputerowy – 4 sztuki 
 • Komputer typu laptop – 1 sztuka
 • Serwer – 1 sztuka
 • Switch – 1 sztuka 
 • Router – 1 sztuka
 • AccesPoint – 1 sztuka
 • UPS – 3 sztuki 
 • Słuchawki zamknięte – 1 sztuka
 • Czytnik kart pamięci – 1 sztuka
 • Projektor multimedialny wraz z ekranem – 1 sztuka
 • Pakiet Microsoft office - na 4 stanowiska komputerowe
 • Program CorelDraw Graphics Suite X6 PL - Home & Student  (CDHSX6CzPLMBEU) – 1 sztuka
 • Szczegółową specyfikację wyposażenia infrastruktury teleinformatycznej wymaganego do dostarczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
 • Wymagany do dostarczenia sprzęt musi być fabrycznie nowy, wykonany z fabrycznie nowych materiałów oraz być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.
 • Na dostarczony sprzęt należy udzielić gwarancji na okres nie krótszy niż gwarancja producenta, licząc od daty dokonania odbioru.

B. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia jest zależny od wykończenia prac remontowych w budynku biblioteki, lecz będzie to nie wcześniej jak od 15.10.2014 r. Dokładna data zostanie podana firmie, która zostanie wybrana do zrealizowania oferty. Jako wykonanie przedmiotu zamówienia rozumie się dostarczenie przedmiotu zamówienia do Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu i dokonanie przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru dostarczonego wyposażenia.

C. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana przez Wykonawcę w ofercie:

 • musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje;
 • musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym koszty dostawy sprzętu.
 • nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 


D. Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający przy ocenie i wyborze ofert będzie stosował jedno kryterium: cena o wadze 100 %.

E. Warunki udziału w procedurze składania ofert:

 • Wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej dostawy wyposażenia infrastruktury teleinformatycznej o łącznej wartości zamówienia nie mniejszej niż 15 000 zł brutto.
 • Złożenie oferty w określonym przez Zamawiającego terminie.
 • Złożona oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 • Złożona oferta musi posiadać termin związania ofertą nie krótszy niż 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

F. Termin i miejsce składania ofert:    
Ofertę należy złożyć osobiście lub pocztą na adres: Zbąszyńskie Centrum Kultury, ul. Powstańców Wielkopolskich 12, 64-360 Zbąszyń lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 19 września 2014 r. (w przypadku wysyłania pocztą decyduje data wpływu).        

G. Inne postanowienia

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania składania przez Wykonawców wyjaśnień co do złożonych ofert.
 • Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Dariusz Mikołajczak

 

 

Załącznik nr. 1 - wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 - specyfikacja sprzętu

 

Numre ogłoszenia: ZCK/2/2014
Data zamieszczenia: 05.09.2014


Osoba zamieszczająca: Karol Straburzyński
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.